Geen producten (0)

Privacy Policy

Privacybeleid jipswinkeltje

https://www.jipswinkeltje.nl

Over ons privacybeleid

jipswinkeltje geeft veel om uw privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig

hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig

om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website

en de daarop ontsloten dienstverlening van jipswinkeltje.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018,

met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,

waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder

welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik

beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor

privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,

welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shoppagina

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,

worden met deze partij gedeeld.

Shoppagina heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,

zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben

gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing

van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Shoppagina maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw

gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Shoppagina behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen

het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp.

MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.

U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën

die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren

van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

shoppagina

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van shoppagina.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,

verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

shoppagina heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel

maken wij gebruik van het platform van Mollie.

Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals

uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen

om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren

en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn

eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Administratieve gegevens moet ik 7 jaar bewaren.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.

Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam,

woonplaats en e-mailadres op te geven.

WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.

WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen

om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten

delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur.

Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening

derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van

uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen

van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Consumenten kunnen hun eigen beoordeling weghalen,

wanneer dit gebeurd wordt het ook uit hun systeem verwijderd.

Ze doen nog wel wat met annonieme gegevens, dit voor verbetering van hun eigen diensten.

Beoordelingen en gegevens die geplaatst zijn zullen pas verwijderd worden als wij

met deze dienst stoppen of de consument verzoekt ze te verwijderen.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.

PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt,

stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Na levering worden de persoonsgegevens na 3 maanden verwijderd uit hun systeem,

ze gebruiken verder geen persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen.

DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt,

stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Na levering worden de persoonsgegevens na 3 maanden verwijderd uit hun systeem,

ze gebruiken verder geen persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

Facturatie en boekhouden

e-Boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik

van de diensten van e-boekhouden.nl.

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

e-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

e-Boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen  niet meer via Bol.com.

Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische

maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een

later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige

en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt

met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Deze gegevens

(bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan jipswinkeltje op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot

het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,

maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.

Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer

van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens

te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel

en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten

met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën

van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld

per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken,

in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in

de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u

vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en

die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. .

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie

van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,

onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking

hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres

een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres

een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking

hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt

of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,

omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens door of in opdracht van jipswinkeltje.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting

van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij

afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken

aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde

individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,

als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over

hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage

te geven in deze gegevens.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken

voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van

cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds

verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,

dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

jipswinkeltje

Zijdstraat 26 D

1431 ED Aalsmeer

T  06-37332103

info@jipswinkeltje.nl

www.jipswinkeltje.nl

24-5-2018

Contactpersoon voor privacyzaken

Janneke Groen in 't Woud-Brouwer

 

 

Facebook Linkedin Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.